facebook

Chcemy uczyć patrzeć wokół siebie, a nie tylko na siebie!

Misją Fundacji Promyk jest:

Rozwój osobisty

- rozwijanie kompetencji społecznych w oparciu o szacunek wobec drugiego człowieka, odpowiedzialności i społeczne zaangażowanie.

Wyrównywanie szans

- zmniejszanie barier w dostępie do edukacji, kultury , sportu, rynku pracy.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

- zachowanie i przekazanie go przyszłym pokoleniom