zarezerwuj miejsce regulamin wypoczynku

Ładuję...

1. Rezerwacja miejsca i zasady płatności.
Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest przesłanie elektronicznego formularza danych uczestnika.
W przeciągu 7 dni na podany adres email otrzymają Państwo zwrotną informację o przyjęciu zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami - załącznikami potrzebnymi do zawarcia umowy oraz danymi do wpłaty zadatku w wysokości 400 zł. Płatności należy dokonać w terminie i na dane przesłane w mailu od organizatora wypoczynku. Pozostałą część ceny wypoczynku należy wpłacić (można w ratach) w takim terminie, żeby pieniądze zostały zaksięgowane na naszym koncie bankowym najpóźniej 30 dni przed wyjazdem na obóz.

2. Rezygnacja z wypoczynku
W przypadku rezygnacji z udziału w wypoczynku (niezależnie od przyczyn) uczestnikowi zostanie zwrócona wpłacona kwota, po potrąceniu dotychczas poniesionych kosztów organizacji obozu. Koszty te zależą od terminu rezygnacji.
a) 60-30 dni - zadatek 400 zł
b) 30-21 dni - 30%
c) 21-14 dni - 50%
d) 14-7 dni - 90%
Fundacja Promyk może wypowiedzieć umowę i dokonać pełnego zwrotu dokonanej wpłaty bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w obozie jest mniejsza niż minimalna wymagana liczba uczestników i organizator powiadomił uczestnika ( drogą poczty elektronicznej) o rozwiązaniu umowy nie później niż na 20 dni przed rozpoczęciem obozu.

3. Ubezpieczenie uczestników.
Organizator wyjazdu zapewnia wszystkim uczestnikom oraz kadrze ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).
Kadra objęta jest ubezpieczeniem OC (odpowiedzialności cywilnej) za cały czas pobytu na wyjeździe.

4. Transport.
Organizator zapewnia transport uczestników do bazy obozowej z Wrocławia, z miejsca podanego jako miejsce zbiórki.
Transport odbywa się w zależności do wybranego turnusu i obozu- autokarem, ewentualnie innym środkiem transportu - PKP lub busem przystosowanym do przewozu osób (przy mniejszej ilości uczestników).
Cena transportu jest wliczona w cenę pobytu uczestnika. Przy dowozie własnym lub odbiorze uczestnika cena całkowita nie ulega obniżeniu.

5. Kontakt telefoniczny rodziców z uczestnikami i organizatorem.
Rodzice dostaną numer do wychowawcy oraz do kierownika placówki, który będzie przebywał w bozie obozowej. Na ten numer należy się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z pobytem dziecka.

6. Karta kwalifikacyjna uczestnika oraz wszelkie pozostałe informacje nie ujęte powyżej zostaną przesłane uczestnikom na podany w formularzu rejestracyjnym adres email.

7. Dane osobowe.
Dane osobowe chronimy zgodnie z naszą polityką prywatności.

  8. Regulamin uczestnika wypoczynku
 1. Uczestnik ma prawo do szacunku i poufności ze strony opiekunów, wychowawców kierownika obozu.
 2. Uczestnik ma prawo do wypoczynku i rekreacji zgodnie z harmonogramem pracy obozu.
 3. Uczestnik ma prawo do kontaktu telefonicznego z rodzicami lub opiekunami prawnymi w godzinach wyznaczonych przez organizatora i kierownika wypoczynku, nie rzadziej niż 1 x dziennie.
 4. Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania innych używek.
 5. Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obiektu bez wiedzy wychowawcy.
 6. Uczestnik musi stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów.
 7. Uczestnik z szacunkiem odnosi się do koleżanek i kolegów oraz wychowawców.
 8. Uczestnik przestrzega zasad bezpieczeństwa a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia innych , ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę lub innego opiekuna.
 9. Uczestnik ma obowiązek stosować się do poleceń wychowawcy, pozostałych opiekunów i kierownika obozu.
 10. Uczestnik ma prawo publicznie wyrażać swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy lub kierownika.
 11. Uczestnik dba o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zakwaterowania i poza nim.
 12. Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę lub kierownika. Pełnić wartę na obozie zgodnie z wyznaczonym harmonogramem służby, jednak nie dłużej niż 2 godziny w ciągu doby. Warta w godzinach 22:00 -7:00 odbywa się wyłącznie pod nadzorem osoby z kadry, opiekuna lub wychowawcy.
 13. Uczestnik ma obowiązek punktualnie stawiać się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć.
 14. Poza czasem wyznaczonym na ewentualny kontakt telefoniczny z rodzicami, opiekunami, używanie telefonów komórkowych przez uczestnika wypoczynku jest zabronione. Po 3 krotnym złamaniu niniejszego punktu regulaminu przez uczestnika obozu telefon zostanie w jego obecności zdeponowany w sposób bezpieczny w sejfie kierownika wypoczynku do zakończenia wypoczynku. Kontakt telefoniczny będzie wówczas możliwy tylko z telefonu kierownika wypoczynku. Organizator nie odpowiada za zniszczenie lub utratę sprzętu elektronicznego będącego w posiadaniu uczestnika w trakcie obozu.
 15. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować:
  a. Naganę – pouczenie uczestnika,
  b. Powiadomienie Rodziców,
  c. Wydalenie z obozu.
  9. Oświadczenie Rodziców/Prawnych Opiekunów
 1. Uczestnik ( córka / syn) będzie przestrzegał(a) regulaminu wypoczynku i zobowiązań uczestnika.
 2. Owiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje dziecko.
 3. Wyrażam zgodę, w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez uczestnika ( córkę / syna) na podjęcie decyzji o usunięciu uczestnika z wypoczynku na mój koszt.
 4. Wyrażam zgodę, w sytuacji podejrzenia kradzieży, na podjęcie przez kierownika obozu decyzji o przeszukaniu bagaży uczestnika obozu (córki / syna)
 5. W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje uczestnika obozu ( córki/ syna).
 6. Wszystkie leki zaordynowane mojemu dziecku na okres jego pobytu na placówce wypoczynku oraz na stałe przekażę (osobiście lub przez dziecko) kierownikowi obozu wraz ze szczegółowym opisem ich zażywania.
 7. Zgadzam się / nie zgadzam się na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Fundację Promyk danych osobowych do celów marketingowo-promocyjnych i informacyjnych, poprzez dostęp elektroniczny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.
 8. Wyrażam zgodę na robienie uczestnikowi obozu ( córce /synowi) zdjęć podczas obozu oraz wykorzystania zdjęć do celów marketingowych przez umieszczenie ich na stronie www i Facebook Fundacji Promyk. Zdjęcia będą udostępniane do pobrania w formie elektronicznej, niektóre umieszczone w Internecie na stronie www organizatora wypoczynku.
  (Zdjęcia są pamiątką wspólnie spędzonego czasu, ze względów technicznych i organizacyjnych nie jest możliwe dopilnowanie, aby na zdjęciach nie znalazły się przypadkowe osoby, które by sobie tego nie życzyły).
  Uczestnicy oraz Rodzice zobowiązują się do przestrzegania ww regulaminu w odpowiednim oświadczeniu.
 9. .